ประกาศข่าว

<ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน>

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พันธกิจ


                1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี ให้เกิดความเสมอภาคอย่างทั่วถึง  โดยประสานความร่วมมือกับสังคม ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและมุ่งมั่นสู่มาตรฐานชาติและสากล  โดยการเชื่อมโยงภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          3. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
          4. พัฒนาการเรียนการสอนโดยภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก
 5. ยกระดับศักยภาพในการทำงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำให้กับ นักเรียน ครู  ผู้ปกครองและชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติที่ดี  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น